Найман аймаг, нэг дүүргийн газрын харилцааны Киоск машины захиалгыг амжилттай хийж, гүйцэтгэлээ

Хэнтий, Сүхбаатар, Дундговь, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Орхон, Ховд болон Налайх дүүрэгт Газрын харилцааны талаарх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах киоск машиныг

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг 2022 оны 10-р сарын 14-нд хүлээлгэн өгсөн.

Дунговь аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг БНХАУ-ийн гэрээтэй үйлдвэрт үйлдвэрлүүлж, Дундговь аймгийн ГХБХБГ-т 2022 оны 11-р сарын 15-нд хүлээлгэн өглөө.

Хэнтий аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг БНХАУ-ийн гэрээтэй үйлдвэрт үйлдвэрлүүлж, Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-т 2022 оны 11-р сарын 10-нд хүлээлгэн өглөө.

Завхан аймгийн ГХБХБГ

Завхан аймгийн ГХБХБГ-т Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг нийлүүлэх гэрээ байгууллагдлаа. Үйлдвэрлэлийн ажил БНХАУ-д эхлүүлэхээр захиалгаа өгөв.